วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนสหวิทย์ เปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับอนุบาล 2 ภาษา

ในวันที่ 9 พ.ย. 55 ที่ผ่านมา คณะผู้ถือหุ้นบริษัทสหวิทย์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มาร่วมพิธีเปิดงานก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลสองภาษาแห่งใหม่ ของโรงเรียนสหวิทย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 329 ติดกับโครงการหมู่บ้านสวัสดิการข้าราชการ พีพี 9 โดยอาคารเรียนหลังใหม่นี้ สามารถรองรับนักเรียนได้กว่า 800 คน และได้ถูกออกแบบให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนสองภาษาตามมาตรฐานสากล โดยกำหนดการแล้วเสร็จและเปิดใช้งาน ในเดือน พฤษภาคม 2556 บริษัทสหวิทย์เอ็ดดูเคชั่น ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคณะผู้ถือหุ้นที่มีปณิธาณอันแน่วแน่ และมีประสบการณ์อันยาวนานในการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ได้แก่ มาตรฐานการใช้ภาษา 4 ทักษะ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากในระดับชั้นอนุบาลแล้ว บริษัทได้วางโครงการในการจัดสร้างอาคารเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเพิ่มเติมในลำดับต่อไป เป็นการจัดการศึกษาสองภาษาที่ได้มาตรฐานสากลแบบครบวงจรตั้งแต่ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมพร้อมเปิดรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้น บริษัท สหวิทย์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ประกอบด้วย 1. กลุ่มบริษัท เลิร์น บาลานซ์ จำกัด 2. กลุ่มสถาบันการศึกษาเซ็นต์จอหน์ 3. กลุ่มบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด มงคล สว่างศรี; http://w7.thaiwebwizard.com/member/suphaninsure/wizContent.asp?wizConID=57175&txtmMenu_ID=7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น